๒ การพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์

การพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์

[คู่มือการใช้บทเรียน] [สาระและมาตรฐานการเรียนรู้] [คำอธิบายรายวิชา]

[โครงสร้างการจัดการเรียนรู้] [แผนการจัดการเรียนรู้] [บทเรียน]

บทเรียนออนไลน์

  1. แบบทดสอบก่อนเรียน เรื่อง โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
  2. บทเรียนเรื่อง โครงงานคอมพิวเตอร์

๑) หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

๑.๑ ความหมายของโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

๑.๒ ความสำคัญของโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

๑.๓ หลักการทำโครงงานที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

๑.๔ ตัวอย่างโครงงานปี ๒๕๕๔

ม.๓/๑ โครงงานขนมอบธัญพืช

ภาระงาน

๑. ค้นคว้าเกี่ยวกับประเภทโครงงานคอมพิวเตอร์

๒. ทำแบบฝึกหัดออนไลน์ 

๓. ตอบคำถามท้ายบท

๔. จัดทำข้อเสนอโครงงาน

ข้อเสนอโครงงาน
ชื่อโครงงาน……………………………………………………………
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)

ชื่อผู้ทำโครงงาน
1…………………………………เลขที่ …………ชั้น ม.3/…………..

โรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม จังหวัดตราด
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา          นางศิริรัตน์  นำไทย

ระยะเวลาดำเนินงาน ๓๐ วัน

1. ที่มา และความสำคัญ
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. วัตถุประสงค์
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. หลักการและทฤษฎี

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. ขั้นตอนการดำเนินงาน
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

แหล่งเรียนรู้เพิ่่มเติม

ใส่ความเห็น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s