๒. การพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์

[คู่มือการใช้บทเรียน] [สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ คำอธิบายรายวิชา][โครงสร้างการจัดการเรียนรู้]

บทเรียนออนไลน์

  1. แบบทดสอบก่อนเรียน เรื่อง การพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์

  2. เข้าสู่บทเรียน -> บทเรียนเรื่อง การพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์

 

ที่มาและความสำคัญของการพัฒนาโครงงาน

๑.๑ ความหมายของโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

๑.๒ ความสำคัญของโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

๑.๓ ประเภทโครงงานคอมพิวเตอร์

type-of-project

๑.๔ ขั้นตอนการทำโครงงานคอมพิวเตอร์

l05-02-project-procedure

๑.๕ ตัวอย่างโครงงานปี ๒๕๕๔

ม.๓/๑ โครงงานขนมอบธัญพืช

ภาระงาน

๑. ค้นคว้าเกี่ยวกับประเภทโครงงานคอมพิวเตอร์

๒. ทำแบบฝึกหัดออนไลน์ 

๓. ตอบคำถามท้ายบท

๔. จัดทำข้อเสนอโครงงาน มีหัวข้อดังนี้

ข้อเสนอโครงงาน
ชื่อโครงงาน……………………………………………………………
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)

ชื่อผู้ทำโครงงาน
1…………………………………เลขที่ …………ชั้น ม.3/…………..

โรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม จังหวัดตราด
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา          นางศิริรัตน์  นำไทย

ระยะเวลาดำเนินงาน ๓๐ วัน

1. ที่มา และความสำคัญ
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. วัตถุประสงค์
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. หลักการและทฤษฎี

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. ขั้นตอนการดำเนินงาน
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ตัวอย่างข้อเสนอโครงงาน

ตัวอย่างรายงานโครงงาน 5 บท

แหล่งเรียนรู้เพิ่่มเติม

 

 

back

ใส่ความเห็น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s