1. คอมพิวเตอร์กราฟิก

โครงการสอนรายวิชา คอมพิวเตอร์กราฟิก รหัสวิชา  ง23201

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2561

จำนวน 0.5 หน่วยกิต  1 ชั่วโมง/สัปดาห์

ชื่อครูผู้สอน นางศิริรัตน์  นำไทย  กลุ่มสาระการเรียนรู้  การงานอาชีพและเทคโนโลยี

 1. คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม คอมพิวเตอร์กราฟิก
 2. รหัสวิชา ง23201 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  จำนวน 1.0 หน่วยกิต  2 ชั่วโมง/สัปดาห์ เวลา 40 ชั่วโมง

          ศึกษาความหมายของคอมพิวเตอร์กราฟิก ประเภทภาพกราฟิกที่ใช้กับคอมพิวเตอร์ โปรแกรมด้านกราฟิก การใช้งานโปรแกรมด้านกราฟิกออกแบบและสร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปะ อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม

ปฏิบัติการออกแบบ และสร้างสรรค์งานด้านศิลปะ โดยใช้โปรแกรมด้านกราฟิก อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม

เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้โปรแกรมด้านกราฟิกออกแบบและสร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปะ ได้อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม

3. ผลการเรียนรู้

 1. อธิบายประวัติความเป็นมาของกราฟิกได้
 2. อธิบายคุณสมบัติของงานกราฟิก ได้
 3. อธิบายความหมายและความเป็นมาของคอมพิวเตอร์กราฟิกได้
 4. อธิบายระบบคอมพิวเตอร์กับการออกแบบงานกราฟิกได้
 5. บอกคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำหรับงานกราฟิก
 6. บอกอนาคตของคอมพิวเตอร์กราฟิกได้
 7. อธิบายสีกับการออกแบบงานกราฟิกได้
 8. บอกชื่อโปรแกรม และประเภทโปรแกรมสำหรับงานกราฟิกได้
 9. บอกเทคนิคการสร้างภาพกราฟิกได้
 10. บอกการจัดเก็บแฟ้มภาพกราฟิกได้
 11. ประยุกต์ใช้โปรแกรมกราฟิกออกแบบ หรือสร้างสรรค์ผลงานจากจินตนาการได้อย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรมจริยธรรม

4. เนื้อหาสาระ

แบบทดสอบก่อน-หลังเรียน 

หน่วยที่ ๑ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกราฟิก

บทที่ ๑ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกราฟิก

——–๑.๑ ประวัติความเป็นมาของกราฟิก [คลิก]

——–๑.๒ คุณสมบัติของงานกราฟิก

——–๑.๓ บทบาทและความสำคัญของงานด้านกราฟิก

——–๑.๔ กราฟิกกับชีวิตประจำวัน

แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเป็นมาของคอมพิวเตอร์กราฟิก

 1. ความเป็นมาและความหมายของงานกราฟิก http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/knowledge/366/

คลิปวีดิโอเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์กราฟิก

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=QuMY4XST7lg

ภาระงาน บทที่ 1

 1. สไลด์นำเสนอ เรื่อง ประวัติความเป็นมาของกราฟิก/ คุณสมบัติของงานกราฟิก/ บทบาทและความสำคัญของงานด้านกราฟิก/ กราฟิกกับชีวิตประจำวัน
 2. Mind mapping บทที่ 1
 3. แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 1

2. ออกแบบการ์ดวันแม่ด้วยโปรแกรมโฟโต้ช็อป

*********************

[แบบทดสอบก่อน-หลังเรียนบทที่ ๒]

https://docs.google.com/forms/d/1oiupbFNUA54oKBSLJKuW2yD41Un-1BPdhL5BTvz2Qn4/viewform?usp=send_form

บทที่ ๒ ระบบคอมพิวเตอร์กับการออกแบบงานกราฟิก

——–๒.๑ ความหมายและความเป็นมาของคอมพิวเตอร์กราฟิก

——–๒.๒ ระบบคอมพิวเตอร์สำหรับงานกราฟิก

——–๒.๓ เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำหรับงานกราฟิก

—————-๒.๓.๑ เครื่องคอมพิวเตอร์

—————-๒.๓.๒ จอภาพ (Monitor)

—————-๒.๓.๓ แผงแป้นอักขระ (Keyboard)

—————-๒.๓.๔ เมาส์

—————-๒.๓.๕ อุปกรณ์ต่อพ่วง

——–๒.๔ การประยุกต์งานคอมพิวเตอร์กราฟิก

—————-๒.๔.๑ การออกแบบ

—————-๒.๔.๒ การแสดงผลข้อมูล

—————-๒.๔.๓ การจำลองการทำงาน

—————-๒.๔.๔ การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้

——–๒.๕ อนาคตของคอมพิวเตอร์กราฟิก

—————-๒.๕.๑ สื่อประสม

—————-๒.๕.๒ ระบบความเป็นจริงเสมือน

*******************************************************

ภาระงาน 

 1. สไลด์นำเสนอ เรื่อง “ความหมายและความเป็นมาของคอมพิวเตอร์กราฟิก”

          -ไม่ตำ่กว่า 5 สไลด์ ไม่รวมปก

            – คำถามท้ายเรื่อง 1 ช้อ (ส่งทางแชทในเฟสฯ) 5 คะแนน

 1. มายแม็ปปิ้ง “ระบบคอมพิวเตอร์สำหรับงานกราฟิก” (ส่งทางแชทในเฟสฯ) 5 คะแนน
 2. แปลงไฟล์ ข้อ 1-2 เป็น PDF อัพขึ้นเว็บ Slidshare.net 5 คะแนน
 3. แชร์งานลงโซเชียลมีเดีย เฟสบุ๊ค
 4. คำถามท้ายบท

[คำถามท้ายบท]

บทที่ ๓ สีกับการออกแบบงานกราฟิก

[แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียนหน่วยที่ 3]

——–๓.๑ ทฤษฎีของแสงและสี

——–๓.๒ การเลือกใช้สี

——–๓.๓ หลักการใช้สี

ภาระงาน

1. เกมคำถามด้วยโปรแกรมเพาเวอร์พอยต์  จำนวน 10 ข้อ

2. คำถามท้ายบท (ด้านล่าง)

[คำถามท้ายบท]

บทที่ ๔ โปรแกรมสำหรับงานกราฟิก

——–๔.๑ ประเภทของโปรแกรมสำหรับงานกราฟิก [คลิก]

—————-๔.๑.๑ โปรแกรมกราฟิกวาดภาพ (Drawing Graphics Program)

—————-๔.๑.๒ โปรแกรมกราฟิกการนำเสนอ (Presentation Graphics Program)

——–๔.๒ เทคนิคการสร้างภาพกราฟิก

—————-๔.๒.๑ เทคนิคภาพแบบบิตแมป

—————-๔.๒.๒ เทคนิคภาพแบบเวคเตอร์

——–๔.๓ การจัดเก็บแฟ้มภาพกราฟิก

—————-๔.๓.๑ ความละเอียดของภาพ [คลิก]

—————-๔.๓.๒ จำนวนสี

—————-๔.๓.๓ รูปแบบของแฟ้มข้อมูลกราฟิกแบบต่างๆ

 ๕. การใช้โปรแกรมโฟโต้ชอป

๒) ศึกษาเนื้อหาสาระจากหนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

      กราฟิกและเทคโนโลยีสื่อประสม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ (สสวท.) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๓) หลังจากศึกษาเนื้อหาแต่ละบทเรียบร้อยแล้ว ทำแบบฝึกหัดที่ ๑ – แบบฝึกหัดที่ ๗

[แบบฝึกหัดที่ ๑]

[แบบฝึกหัดที่ ๒]

[แบบฝึกหัดที่ ๓]

[แบบฝึกหัดที่ ๔]

[แบบฝึกหัดที่ ๕]

[แบบฝึกหัดที่ ๖]

[แบบฝึกหัดที่ ๗]

๔) ภาระงาน/ชิ้นงาน

…..- แบบฝึกหัดท้ายบท

…..-แบบฝึกหัดที่  1-7

…..-แบบทดสอบก่อน-หลังเรียน

…..-สไลด์นำเสนอบทที่1-4

…..-Mind mapping บทที่ 1-4

๕) คลิปสอนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เบื้องต้นและการใช้โปรแกรมโฟโต้ช้อป

คลิปสำหรับศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมกราฟิก

โปรแกรมโฟโต้ช็อป (Photoshop)

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=Sca_XJeNMuE

สอนการลงบรัชโฟโต้ช็อป (ฺbrush)

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=rN88nL2Na_E

สอน photoshop : การทำตัวหนังสือ 3D เบื้องต้น

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=cios0mdD4jA

การทำeffect หลอดไฟนีออนใน photoshop

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=PIwri4kZmzg

ทำตัวหนังสือเรืองแสงด้วย – PhotoShop

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=U9Q2je3R4xE

ทำตัวหนังสือกระพริบ [Photoshop CS6]

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=1jPhvbiVAGQ

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=t99J3gXPkSs

สอนแต่งรูปมิกซ์โฟโต้ชอป cs6

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=8spzx4NZACY

มิ๊กซ์ภาพสวย รวมทุกวิธีที่นี่ m29

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=cd85JnPz4hs

สอนแต่งมิกซ์ Photoshop CS6

https://www.youtube.com/watch?v=pSiZSy4noK0

๖) แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติมจากเว็บไซต์ต่างๆ เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์กราฟิก 

Advertisements
3 ความเห็น

3 thoughts on “1. คอมพิวเตอร์กราฟิก

 1. …………
  ครูปอ ศิริรัตน์ ตส. พูดว่า:
  กรกฎาคม 24, 2012 ที่ 6:16 PM
  ม.๓ แสดงความเห็นต่อแบบฝึกหัดออนไลน์ ดี ไม่ดีอย่างไร หรือตั้งคำถามเพื่อให้เพื่อนเข้ามาช่วยกันตอบรบ

ใส่ความเห็น

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s