การพัฒนาตนเอง

การเข้าร่วมประชุมสัมมนา

ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลา

วันเดือนปี

ระหว่างวันที่

วันเดือนปี

สถานที่สัมมนา/อบรม/ศึกษาดูงาน หน่วยงานที่จัด หมายเหตุ
1 Lion-Quest 2 วัน 18-19 June, 2016 รร.ตราษตระการคุณ ไลออนส์ตราด เกียรติบัตร
2            
3            
4            
5            
6            
7            
8            
9            
10