การพัฒนาตนเอง

การเข้าร่วมประชุมสัมมนา

ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลา

วันเดือนปี

ระหว่างวันที่

วันเดือนปี

สถานที่สัมมนา/อบรม/ศึกษาดูงาน หน่วยงานที่จัด หมายเหตุ
1 Lion-Quest 2 วัน 18-19 June, 2016 รร.ตราษตระการคุณ ไลออนส์ตราด เกียรติบัตร
2 UTQ-02137

การพัฒนาสมรรถนะประจำสายงานและสมรรถนะหลักสำหรับครู

 1 วัน  13 มิ.ย.58  UTQ Online  สพฐ.  วุฒิบัตร
3 UTQ-02104

กลุ่มสาระฯการงานฯ:คอมพิวเตอร์และเทคโนฯ(สำหรับผู้สอนประถม-มัธยม)

  1 วัน  13 มิ.ย.58  UTQ Online  สพฐ.  วุฒิบัตร
4 UTQ-55211

การพัฒนาระบบสารสนเทศ

 1 วัน  13 มิ.ย. 58  UTQ Online  สพฐ.  วุฒิบัตร
5  การอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับ ม.ต้น 2 วัน  26-28 เม.ย.60  รร.สตรีประเสริฐศิลป์  ศูนย์ฝึกอบรมฯ รร.สตรีฯ  เกียรติบัตร
6  การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการความร่วมมือการเตรียมความพร้อมกลุ่มความถนัดทางสาขาวิชาและอาชีพของโรงเรียนในการวางเส้นทางการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาสู่การประกอบอาชีพของนักเรียน  2 วัน  8-9 เม.ย. 60  รร.เคพีแกรนด์ จันทุบรี  สพม.17  เกียรติบัตร
7  วิทยากรประจำฐานตามโครงการเข้าค่ายปฐมนิเทศอบรมคุณธรรมจริยธรรม  3 วัน  11-13 พ.ค. 60  วัดวรดิตถาราม  รร.ตราดสรรเสริญวิทยาคม  เกียรติบัตร
8  TEPE58304 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  1 วัน  2 มิ.ย. 60  Tepe Online  สพฐ.  วุฒิบัตร
9  อบรมเชิงปฏิบัติการ “กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  2 วัน  23-24 มิ.ย. 60  รร.ศรียานุสรณ์ จันทบุรี  สพม.17  เกียรติบัตร
10  อบรมโครงการขับเคลื่อนการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) การประชุมเชิงปฏิบัติารแบบ face to face  3 วัน  25-27 ส.ค. 60  รร.เบญจมราชูทิศ จันทบุรี  สพม.17  เกียรติบัตร

 

 

Advertisements