โครงงานคอมพิวเตอร์ ง33202

คำอธิบายรายวิชา

วิเคราะห์  เนื้อหางาน  ลำดับรูปแบบงาน  การประยุกต์วิชาการคอมพิวเตอร์และวิชาต่าง ๆ ที่เรียนมา  จัดทำโครงงานคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก ปฏิบัติการบนพื้นฐานของความรู้ความเข้าใจในเรื่อง  ความหมาย  หลักการ  วิธีการ ขั้นตอนการทำงานใน  โครงงานคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก   จนเห็นความสำคัญและประโยชน์ของการทำงาน  มีทักษะและกระบวนการทำงาน  การจัดการ เกี่ยวกับการค้นคว้ารวบรวมข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ด้วยวิธีการทีหลากหลาย  นอกจากนี้ยังมุ่งปลูกฝังนิสัยการพึ่งตนเองและมีวัฒนธรรมในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น  ได้คุ้มค่าและถูกวิธี  และสามารถประยุกต์ใช้ในงานด้านต่าง ๆ ได้

เพื่อให้เข้าใจ เห็นคุณค่าและใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล  การเรียนรู้  การสื่อสาร  การแก้ปัญหา  การสื่อสาร การทำงานและอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล และมีคุณธรรม

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

  1. อธิบายความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการทำโครงงานขนาดเล็กได้
  2. อธิบายหลักการเบื้องต้นของการทำโครงงานคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ได้
  3. เข้าใจและทำการสำรวจ วิเคราะห์ ความสามารถ ความถนัด และความพร้อมของตนเอง ตัดสินใจเลือกอาชีพ
  4. ปฏิบัติการโครงงานได้
  5. สามารถพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้
  6. จัดจัดนิทรรศการเพื่อแสดงผลงาน
  7. สามารถเขียนโครงงานได้
Advertisements

ใส่ความเห็น

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s