เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต

เครือข่ายคอมพิวเตอร์

ในอดีตการแลกเปลี่ยนข้อมูล ระหว่างคอมพิวเตอร์ใช้วิธีบันทึกลงในแผ่นดิสก์ ซึ่งเสียเวลาและบุคลากรโดยเปล่าประโยชน์ ดังนั้น จึงมีการพัฒนาระบบเครือข่ายขึ้นเพือใช้ในการติดต่อสื่อสารทั้งภายในและภาย นอกองค์กร เรียกว่า เครือข่ายคอมพิวเตอร์

๑.      ความหมายและองค์ประกอบของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (computer network)

เครือ ข่ายคอมพิวเตอร์ (computer network) หมายถึง การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงเข้าด้วยกัน โดยใช้สื่อกลางต่าง ๆ เช่น สายสัญญาณ คลื่นวิทยุ เป็นต้น

เครือข่ายคอมพิวเตอร์แบ่งออกเป็น ๖ ประเภท ดังนี้

๑.     เครือข่ายเฉพาะที่ หรือแลน (local area network: LAN)

๒.     เครือข่ายนครหลวง หรือแมน (metropolitan area network: MAN)

๓.     เครือข่ายบริเวณกว้าง หรือแวน (wide area network: WAN)

๔.     เครือข่ายภายในองค์กร หรืออินทราเน็ต (intranet)

๕.     เครือข่ายภายนอกองค์กร หรือเอ็กทราเน็ต (extranet)

๖.      เครือข่ายอินเทอร์เน็ต (internet)

องค์ประกอบพื้นฐานของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ แบ่งออกเป็น ๒ ส่วน คือ องค์ประกอบด้านฮาร์ดแวร์ และองค์ประกอบด้านซอฟต์แวร์

–          องค์ประกอบด้านฮาร์ดแวร์  เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ แป้นพิมพ์ สายสัญญาณ เป็ต้น

–          องค์ประกอบด้านซอฟต์แวร์ ระบบปฏิบัติการ หรือโปรแกรมต่าง ๆ ที่ใช้สนับสนุนการทำงานและให้บริการด้านต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้ให้สามารถติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายได้

๒.      การเลือกใช้ฮาร์ดแวร์ของระบบเครือข่ายขนาดเล็ก

๑)     อุปกรณ์ในระบบเครือข่ายขนาดเล็ก ได้แก่ การ์ดแลน ฮับ สวิตซ์ โมเด็ม เราเตอร์ สายสัญญาณ

– การ์ดแลน (LAN Card) เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่รับส่งข้อมูลจากคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งไปสู่อีก เครื่องหนึ่งโดยผ่านสายแลน ซึ่งในอดีตเป็นอุปกรณ์เสริมที่ใช้ต่อเพิ่มเข้ากับเมนบอร์ดของเครื่อง คอมพิวเตอร์ แต่ในปัจจุบันมักจะถูกประกอบรวมไปในเมนบอร์ด เนื่องจากความจต้องการเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายกลายเป็นความจำเป็นพื้นฐาน ของผู้ใช้คอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน

Lan card (การ์ดแลน)

– ฮับ (HUB) เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เสมือนชุมทางข้อมูล เป็นตัวกลางส่งข้อมูลให้คอมพิวเตอร์ในเครือข่าย ข้อมูลจากคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งที่ส่งผ่านฮับจะกระจายไปยังคอมพิวเตอร์ทุก เครื่องที่ต่ออยู่กับฮับ ซึ่งแต่ละเครื่องจะเลือกรับเฉพาะข้อมูลที่ส่งมาถึงตนเองเท่านั้น จากการทำงานในลักษณะนี้ ทำให้เครือข่ายที่ใช้ฮับเป็นตัวกระจายสัญญาณจะส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายได้ที ละเครื่อง ซึ่งหากส่งข้อมูลพร้อมกัน การรับส่งข้อมูลจะทำได้ช้ามาก ปัจจุบันฮับจึงไม่ได้รับความนิยมในการเชื่อมต่อเครือข่าย

 Hub ((ฮับ)

– สวิตช์ (switch) เป็นอุปกรณ์รวมสัญญาณเช่นเดียวกับฮับ แต่ต่างจากฮับ คือ การับส่งข้อมูลจากคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งนั้นจะไม่กระจายไปยังทุกเครื่อง เนื่องจากสวิตช์จะรับกลุ่มข้อมูลมาตรวจสอบก่อนว่าเป็นข้อมูลของเครื่องใด แล้วจึงนำข้อมูลนั้น ๆ ส่งไปยังเครื่องปลายทางได้อย่างอัตโนมัติ เปรียบได้กับการทำงานของสายโทรศัพท์ที่หลายๆ คู่สาย สามารถพูดคุยพร้อมๆ กันได้ สวิตช์ช่วยลดปัญหาการชนกันของข้อมูล เพราะไม่ต้องกระจายข้อมูลไปทุกสถานี และยังช่วยป้องกันการดักรับข้อมูลที่กระจายในเครือข่าย จากคุณลักษณะนี้ทำให้สวิตช์สามารถส่งข้อมูลได้เร็วกว่าฮับ แต่สวิตช์จะมีราคาแพงกว่าฮับ

Switch (สวิตช์)

 Modem (โมเด็ม)

 Router (เราเตอร์)

๒. การเชื่อต่อเครือข่ายขนาดเล็ก

ปัจจุบันมี ๒ แบบ หลัก ๆ คือ การเชื่อมต่อเครือข่ายระยะใกล้ และการเชื่อมต่อเครือข่ายระยะไกล

   ๒.๑) การเชื่อมต่อเครือข่ายระยะใกล้ หาก มีคอมพิวเตอร์ในระบบเครือข่ายไม่เกิน ๒ เครื่อง ต้องมีการ์ดแลนและสายสัญญาณ โดยไม่ต้องใช้ฮับหรือสวิตช์ สามารถเชื่อมต่อให้เป็นวงแลนโดยใช้สายไขว้ (Cross line) เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ทั้งสองเครื่องเข้าหากันโดยตรงได้ แต่ถ้ามีคอมพิวเตอร์ในระบบเครือข่ายมากกว่าสองเครื่อง ควรใช้สวิตช์หรือฮับ หากเครือข่ายมีขนาดใหญ่ไม่มากนัก ควรเลือกใช้ฮับ เนื่องจาสวิตช์มีราคาแพง

   ๒.๒) การเชื่อมต่อเครือข่ายระยะไกล

คำถามประจำหน่วยการเรียนรู้

๑. จงบอกความหมายและองค์ประกอบของเครือข่ายคอมพิวเตอร์

๒. อุปกรณ์ในระบบเครือข่ายขนาดเล็กมีอะไรบ้าง แต่ละชนิดมีคุณสมบัติอย่างไร

๓. จงสรุปความหมายและพัฒนาการของอินเทอร์เน็ตมาพอสังเขป

๔. จงยกตัวอย่างบริการบนอินเทอร์เน็ตที่นักเรียนเคยใช้ พร้อมทั้งอธิบายลักษณะและประโยชน์ที่ได้รับของบริการบนอินเทอร์เน็ตประเภทนั้น

๕. นักเรียนมีหลักปฏิบัติในการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ตนเอง และไม่ให้เกิดผลกระทบต่อผู้อื่นและสังคม

กิจกรรมที่ ๑

ให้ นักเรียนหาข่าวเกี่ยวกับภัยสังคมที่เกิดจากการใช้บริการอินเทอร์เน็ตหรือ คอมพิวเตอร์ พร้อมทั้งวิเคราะห์ถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นแล้วนำมาเสนอหน้าชั้นเรียน

Advertisements

ใส่ความเห็น

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s